AWS cập nhật Well-Architected Framework phiên bản 2024

Mới đây, vào ngày 27/06, Amazon Web Services (AWS) đã chính thức công bố các cập nhật mới nhất cho Mô hình khung kiến trúc tối ưu (Well-architected Framework) nổi tiếng của hãng điện toán đám mây lớn nhất toàn cầu. 

well-architected framework

Cụ thể, bản cập nhật này sẽ chứng kiến sự bổ sung và cải tiến trên cả 6 trụ cột chính của mô hình Khung kiến trúc tối ưu, bao gồm:

  • Hoạt động xuất sắc
  • Hiệu suất hiệu quả 
  • Bảo mật thông tin
  • Dịch vụ tin cậy
  • Tối ưu chi phí 
  • Tính bền vững

Trong bản phát hành mới nhất, AWS đưa ra các hướng dẫn chi tiết cho các phương pháp thực hành tốt nhất nhằm mang tới các hướng dẫn chi tiết cho khách hàng, bao gồm đề xuất nâng cao và các bước cụ thể về các mẫu kiến trúc tái sử dụng, tập trung vào các mục tiêu kinh doanh cụ thể.

Lịch sử phát triển Well-Architected Framework

Mô hình Khung kiến trúc tối ưu là tập hợp các phương pháp thực hành tốt nhất cho phép khách hàng tận dụng và cải tiến thiết kế và vận hành công việc trên nền tảng đám mây của mình. 

well-architected framework
Lịch sử Khung kiến trúc tối ưu mới nhất của AWS.

Mô hình này được chính thức ra mắt vào năm 2012 với 4 trụ cột ban đầu. 3 năm sau đó, Sách trắng Mô hình Khung kiến trúc tối ưu được phát hành nhằm đưa đến hướng dẫn cụ thể cho khách hàng. Trụ cột Hoạt động xuất sắc được chính thức thêm vào năm 2016 nhằm cải thiện hiệu suất và khả năng làm việc trên hạ tầng AWS. Một năm sau đó, công ty công bố Sách trách tập trung vào từng trụ cộtAWS Well-Architected Lenses. Năm 2028, AWS Well-Architected Tool được phát hành nhằm tối ưu hóa áp dụng mô hình này. 

Tới năm 2020, AWS công bố phiên bản mới của Hướng dẫn Mô hình Khung kiến trúc tối ưu, với hướng dẫn chi tiết hơn và tích hợp API vào AWS Well-Architected Tool. Một năm sau đó, trụ cột Tính bền vững (Sustainability) được thêm vào trong bối cảnh các doanh nghiệp toàn cầu ngày càng quan tâm đến bài toán phát triển bền vững và lâu dài. 

Bước cải tiến lớn diễn ra vào cuối năm 2023 khi AWS đại cập nhật hơn 75% phương pháp thực hành trong Khung. Cứ thế đến tháng 6/2024, 95% số lượng phương pháp thực hành đã được cập nhật ít nhất 1 lần nhằm bắt kịp với các cải tiến về công nghệ. 

Bản cập nhật lớn này có gì?

Chương trình Khung kiến trúc tối ưu đã luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng trên hành trình điện toán đám mây với AWS. Hãng công nghệ đám mây lớn nhất toàn cầu cung cấp các hướng dẫn để giúp khách hàng áp dụng các giải pháp tốt nhất về kinh doanh, môi trường và khối lượng công việc. Mô hình trên cũng cam kết cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng bằng cách liên tục phát triển và cập nhật các hướng dẫn này.

Các cập nhật nội dung và cải tiến hướng dẫn chi tiết trong bản phát hành này cung cấp thông tin toàn diện hơn trên toàn bộ AWS, giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt khi phát triển kế hoạch triển khai. Trong bản cập nhật này, AWS đã thêm hoặc mở rộng hướng dẫn cho các dịch vụ sau: Amazon Chime, Amazon CloudWatch, Amazon CodeGuru Security, Amazon CodeWhisperer, Amazon Devops Guru, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon ElastiCache, Amazon EventBridge, Amazon GuardDuty, Amazon Q, Amazon Route 53, Amazon Security Lake, Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), AWS Billing and Cost Management, AWS Budgets, AWS Compute Optimizer, AWS Config, AWS Control Tower, AWS Cost Optimization Hub, AWS Customer Carbon Footprint Tool, AWS Data Exports, AWS Data Lifecycle Manager, AWS Elastic Disaster Recovery, AWS Fault Injection Service, AWS Global Accelerator, AWS Health, AWS Local Zones, AWS Organizations, AWS Outposts, AWS Resilience Hub, AWS Security Hub, AWS Systems Manager, AWS Trusted Advisor và AWS Wickr.

Cập nhật các trụ cột chính

Vận hành xuất sắc (Operational Excellence)

Về Trụ cột Vận hành Xuất sắc, có tới 30 phương pháp được cập nhật, trải dài trên sáu câu hỏi OPS01, OPS02, OPS03, OPS07, OPS10, và OPS11. Bản cập nhật này mang đến một cấu trúc mới mẻ hơn, các hướng dẫn chi tiết được cải thiện với những cập nhật về khả năng quan sát (observability), khả năng AI tạo sinh (generative AI), mô hình vận hành (operating model), và sự phát triển của các hoạt động vận hành (operational practices).

Cụ thể hơn, hai cặp phương pháp đã được sáp nhập (OPS01-BP07 gộp vào OPS01-BP06, OPS03-BP08 gộp vào OPS03-BP04) và tiêu đề của bảy phương pháp khác đã được đổi cho dễ hiểu. Ngoài ra, AWS cũng thêm một nguyên tắc thiết kế (design principle) mới để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên kết mô hình vận hành với kết quả kinh doanh, đồng thời sắp xếp lại các nguyên tắc thiết kế theo thứ tự ưu tiên từ cơ bản đến chuyên sâu. Ba nguyên tắc thiết kế đã được cập nhật và một nguyên tắc đã được đổi tên. Phần hướng dẫn về mô hình vận hành cũng được cập nhật để chi tiết và thực tế hơn, chỉ ra các cách để phát triển mô hình vận hành hiệu quả.

Phần hướng dẫn triển khai (implementation guidance) trong các phương pháp bao gồm hướng dẫn về việc triển khai các tính năng AI tạo sinh với Amazon Q (Q Developer, Q Business, Q trong QuickSight), các tính năng mới nhất từ Amazon CloudWatch Network Monitor, Amazon CloudWatch Internet Monitor, Amazon CloudWatch Logs, các phương pháp cảnh báo của Amazon CloudWatch, khả năng quan sát đa tài khoản (cross-account observability), cảnh báo dựa trên nhật ký (log-based alarm), bảo vệ dữ liệu nhật ký (log data protection) và AWS Health.

Bảo mật thông tin (Security)

Về mảng Security, có tổng cộng 28 phương pháp đã được cập nhật, trải dài trên 10 câu hỏi, bao gồm SEC01, SEC02, SEC03, SEC04, SEC05, SEC06, SEC07, SEC08, SEC09, và SEC10. Các cập nhật này tập trung vào việc loại bỏ các hướng dẫn trùng lặp, làm rõ mục tiêu cần đạt được, và cung cấp các hướng dẫn triển khai chi tiết hơn.

Cụ thể hơn, phương pháp SEC01-BP05 đã được gộp vào SEC01-BP04. Hai phương pháp SEC08-BP05 và SEC09-BP03 đã bị loại bỏ để tránh trùng lặp với các hướng dẫn khác. Ngoài ra, AWS cũng đổi tên 14 phương pháp và sắp xếp lại 9 cái khác cho dễ đọc, dễ hiểu hơn.

Dịch vụ tin cậy (Reliability)

Với Trụ cột Dịch vụ tin cậy, AWS đã cập nhật 11 phương pháp trên sáu câu hỏi REL02, REL04, REL05, REL06, REL07, và REL08, trong đó có ba phương pháp đã được đổi tên là REL04-BP01, REL05-BP06, và REL06-BP05.

Ngoài ra, phần tài liệu tham khảo trong các phương pháp cũng được cập nhật, bổ sung thêm các bài blog, video kỹ thuật và bài thuyết trình mới nhất. Hướng dẫn chi tiết cũng được cải thiện bằng cách mở rộng các bước triển khai.

Cuối cùng, các dịch vụ và tính năng mới được thêm vào hướng dẫn phương pháp bao gồm AWS Resilience Hub, Amazon Route 53, Amazon Route53 Application Recovery Controller, AWS Fault Injection Service, và Amazon CloudWatch Synthetics.

Hiệu suất hiệu quả (Performance Efficiency)

Về Trụ cột Hiệu suất, chúng tôi đã cập nhật chín phương pháp trên ba câu hỏi PERF01, PERF03, và PERF05. Các hướng dẫn chi tiết cho các phương pháp này cũng đã được cải thiện và bổ sung thêm hướng dẫn cụ thể về các dịch vụ như Amazon Devops Guru và Amazon ElastiCache Serverless.

Ngoài ra, phần tài nguyên của tất cả các phương pháp cũng đã được cập nhật với các tài liệu mới và phù hợp hơn.

Tối ưu Chi phí (Cost Optimization)

Về Trụ cột Tối ưu Chi phí, AWS đã cập nhật tám phương pháp trên năm câu hỏi, bao gồm COST01, COST02, COST03, COST05 và COST11. Trong đó, có một phương pháp mới được thêm vào ở COST06, nêu bật lợi ích của việc sử dụng tài nguyên dùng chung để tối ưu chi phí cho tổ chức.

Các phương pháp được cải thiện bao gồm hướng dẫn về các dịch vụ và tính năng của AWS như AWS Cost Optimization Hub, các tính năng của AWS Billing and Cost Management và AWS Data Exports. Các cập nhật này cũng đề cập đến các chỉ số hiệu suất chính (KPI) mẫu để theo dõi nỗ lực tối ưu hóa, giải thích chi tiết về việc sử dụng các thẻ phân bổ chi phí và thảo luận về cách phân bổ chi phí cho Amazon EKS và Amazon ECS để tách riêng chi phí của các khối lượng công việc container.

Ngoài ra, bản cập nhật còn cung cấp hướng dẫn chi tiết và rõ ràng hơn về việc lập ngân sách và dự báo chi phí. Cuối cùng, người dùng sẽ tìm thấy hướng dẫn về việc sử dụng tự động hóa để giảm chi phí.

Tính bền vững (Sustainability) 

Về Trụ cột Bền vững, AWS đã cập nhật 18 phương pháp trên năm câu hỏi SUS01, SUS02, SUS03, SUS04, SUS05, và SUS06. Các hướng dẫn chi tiết cho các phương pháp này cũng đã được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, chúng tôi đã bổ sung thêm hướng dẫn cụ thể về các dịch vụ liên quan đến trụ cột này, bao gồm AWS Local Zones, AWS Outposts, Amazon Chime, AWS Wickr, Amazon CodeWhisperer, và AWS Customer Carbon Footprint Tool. 

Đặc biệt, phần tài nguyên của tất cả các phương pháp đã được mở rộng với các tài liệu mới và phù hợp hơn, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết.

Kết luận

Tổng kết lại, bản phát hành này bao gồm các bản cập nhật và cải tiến cho hướng dẫn của Framework với tổng cộng 105 phương pháp. Tính đến thời điểm hiện tại, AWS đã cập nhật ít nhất một lần 95% số phương pháp hiện có của Framework kể từ tháng 10 năm 2022. 

Với bản phát hành này, AWS đã làm mới 100% các phương pháp thuộc các Trụ cột Vận hành Xuất sắc, Bảo mật Thông tin, Hiệu suất Hiệu quả, Tối ưu Chi phí và Bền vững, cũng như 79% best practice của Trụ cột Dịch vụ tin cậy. Các bản cập nhật phương pháp trong bản phát hành này trên các Trụ cột Vận hành Xuất sắc, Bảo mật thông tin và Dịch vụ tin cậy (tổng cộng 66) là những cập nhật lần đầu tiên kể từ khi các cải tiến lớn của Framework bắt đầu vào năm 2022.

OSAM đã chính thức trở thành Đối tác đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn triển khai AWS Well-Architect Program và cũng là một số ít Đối tác cấp cao tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương làm được điều này. Liên hệ để được tư vấn tại đây.